Author Lucy

Mỗi người đều được sinh ra như một bản thể thì tại sao lại sống như là một bản sao?

1 2 3 10